Datganiad Mynediad

Datganiad Mynediad

Mae Canolfan Awyr Agored Rhyd Ddu wedi ei rannu yn ddau adeilad ar yr un safle: Hen Dŷ’r Ysgol a’r Hen Ysgol.

Yr Hen Ysgol

Mae tri drws mynediad i’r ganolfan:

  • drwy ddrws blaen yr adeilad (yn wynebu’r ffordd) dros un stepen;
  • drwy ddrws ochr yr adeilad, i mewn i’r gegin, dros un stepen;
  • drwy ddrws cefn yr adeilad (yn wynebu’r iard gefn), ble ceir mynediad i’r anabl.

Mae mynediad gyda chadair olwyn drwy’r drws cefn, i lawr y ramp yn yr ystafell wely fawr.

Ni does grisiau nag unrhyw steps mewnol yn yr adeilad.

Mae ffôn talu ar gael i ddefnydd gwesteion. 50c yw’r isafswm gost. Mae defnydd mewn argyfwng (i ffonio’r gwasanaethau brys) yn rhad ac am ddim.

Mae un ystafell wely sy’n cysgu 2 yn syth oddi-ar y brif ystafell gymunedol, ac ystafell wely fawr sy’n cysgu 12 yng nghefn yr adeilad.

Mae goleuo digonol drwy’r adeilad cyfan.

Mae’r panel ar gyfer y larwm tân wedi ei leoli gyferbyn a’r drws blaen yn y cyntedd, uwchben y ffôn talu.

Mae diffoddyddion tân a chanfodyddion tân wedi eu darparu drwy’r adeilad.

Mae cyswllt cyflym ffeibr Wi-Fi i’r rhyngrwyd ar gael drwy’r adeilad. Ceir y manylion ar sut i gysylltu â’r rhwydwaith yn y ganolfan.

Mae un toiled dynodedig ar gyfer defnydd anabl sy’n cynnwys handlen a ffrâm gymorth a larwm argyfwng.

Mae un toiled ychwanegol a dau wrinal.

Mae dwy gawod wedi eu rhannu gyda llenni ar gyfer preifatrwydd. Ni does ciwbicl na stepen ar drothwy’r cawodydd; er mwyn gwneud yr ystafell mor hygyrch â phosib mae wedi ei osod allan fel ystafell wlyb.

Mae’r gegin yn cynnwys popty trydan dwbl, meicrodon, tegell, The kitchen includes a large electric cooker, microwave, kettle, tostiwr, oergell, rhewgell, sosbenni ac offer coginio, plateau, powliau, a chyllyll a ffyrc.

Lleolir y bocs cymorth cyntaf yn y gegin.

Gwresogir yr adeilad gyda gwresogyddion nwy a gwresogyddion trydan. Cynhesir y dŵr gan nifer o fwyleri nwy unigol.

Hen Dŷ’r Ysgol

Ceir mynediad i’r tŷ drwy’r drws ar ochr yr adeilad dros ddwy stepen.

Mae un ystafell wely wedi ei lleoli ar y llawr gwaelod sy’n cysgu 3.

Hefyd ar y llawr gwaelod mae 3 toiled, 2 giwbicl cawod, 3 sinc ymolchi ac ystafell gwneud paned.

Mae’r ystafell gwneud paned yn cynnwys tegell, llwyau te a mygiau.

Mae goleuo digonol drwy’r adeilad cyfan.

Mae tair ystafell wely, yn cysgu 4 yr un, ar y llawr cyntaf. Oherwydd natur hanesyddol yr adeilad mae’r grisiau yn rhai serth iawn.

Mae’r panel ar gyfer y larwm tân wedi ei leoli gyferbyn a’r drws mynediad.

Mae diffoddyddion tân a chanfodyddion tân wedi eu darparu drwy’r adeilad.

Mae cyswllt cyflym ffeibr Wi-Fi i’r rhyngrwyd ar gael drwy’r adeilad. Ceir y manylion ar sut i gysylltu â’r rhwydwaith yn yr adeilad.

Cynhesir yr adeilad gan fwyler nwy gwres canolog. Cynhesir y dŵr gan gymysgfa o fwyleri nwy a thrydan.

Y safle yn gyffredinol

Mae digon o le i barcio oddi ar y ffordd i westeion.

Darperir ardal storio beics yn ddiogel yn yr iard.

Goleuir yr iard / man parcio gyda golau allanol a reolir gan sensor. Mae golau allanol ychwanegol a reolir gan swîts hefyd ar gael.

Mae signal ffôn symudol yn wan. Mae rhai rhwydweithiau yn derbyn signal isel ac eraill yn derbyn dim signal o gwbl.

Mae’r safle bws agosaf tua 200 medr o’r ganolfan.

Mae gorsaf drenau Rheilffordd Ffestiniog ac Ucheldir Cymru wedi ei leoli 50 medr o’r safle.

Gorsaf Bangor yw’r brif orsaf drenau agosaf a leolir 17 milltir i ffwrdd (LL57 1LZ).