Bwcio & Phrisiau

Llety i Grwpiau: gwerth gwych am arian

Dewis dyddiad a bwcio yn ddiogel ar-lein

Defnyddiwch ein calendr bwcio isod i ddod o hyd i ddyddiad, gweld os yw ar gael a bwcio. Hawdd!

Sorry, this calendar requires javascript in order to work.

Prisiau 2018

Mae gennym nifer o gynigion gwych ar gyfer 2018 yn cynnwys nifer o nosweithiau dal ar gael am ddim ond £250 y noson am ddefnydd ecsgliwsif gan eich grŵp chi yn unig, a chynnig arbennig newydd o 4 noson am bris 3 yn ystod rhai dyddiadau (Llun-Gwener) canol wythnos ar gyfnodau tawel.

Mae ein cyfraddau penwythnos a phrif dymor ychydig yn uwch, ond dal yn cynnig gwerth gwych am arian am gaban cysgu cyfforddus mewn lleoliad delfrydol yn Eryri. Dim ond £10 y pen (ar ei lawn gapasiti) yw ein pris uchaf!

Cymerwch gipolwg ar ein calendr llogi (uchod) rwan i weld y prisiau ar gyfer y dyddiadau sydd o ddiddordeb i chi a bwciwch yn fuan fel na chewch eich siomi.

Prisiau 2019

Edrychwch ar y calendr llogi (uchod) i weld ein cynigion gwych ar gyfer Gwyliau i Grwpiau yn Eryri yn 2019.

Beth sydd wedi ei gynnwys yn y pris?

Wrth aros yng Nghanolfan Awyr Agored Rhyd Ddu, mae’r canlynol wedi ei gynnwys yn y pris: gwres, golau, dŵr, trydan, gwlâu, a chyfleusterau cegin a thoiled. Dylai gwestai ddod â’u bagiau cysgu, tyweli ac offer ymolchi eu hunain. Mae clustogau yn cael eu darparu, ond dewch a gorchudd clustog gyda chi. Mae rhai o’n gwestai yn dewis dod a ‘fitted sheet’ gyda hwy hefyd.

‘Da ni’n darparu’r to uwch eich pen, a ‘da chi’n dod a’r egni a phopeth arall sydd ei angen er mwyn gwneud hwn yn arhosiad cofiadwy mewn lleoliad delfrydol!

Nodwch mai safle hunan-ddarpar ydi’r caban cysgu, ac mae’r gegin yn cynnwys digon o gyllyll a ffyrc, platiau a phowlenni, sosbenni ac offer coginio i fwydo hyd at 31 o westai. Mae yna gaffi a thafarn cwrw go iawn yn y pentref, dim ond dau funud ar droed o’r caban cysgu – a’r ddau yn gweini bwyd cartref os nad oes awydd coginio arnoch ar ôl diwrnod llawn antur; chi piau’r dewis!

Gosodiadau’r Ystafelloedd Gwely

Yr Hen Ysgol

1 x ystafell wely i 12
1 x ystafell wely i 2

Hen Dŷ’r Ysgol

1 x ystafell wely i 5 (yn cynnwys 1 gwely dros dro)
3 x ystafell wely i 4

Ystafell ymlacio

Grib Nantlle o'r Ganolfan

Polisi Diddymu

Sicrhewch eich bod yn darllen ein telerau ac amodau bwcio llawn , sy’n cynnwys ein polisi diddymu, yn ofalus.

Mae’n rhaid i unrhyw ddiddymiadau gael eu gwneud yn ysgrifenedig (e-bost neu lythyr) a’i ddanfon i’r cyfeiriad cyfathrebu ar ein gwefan ac fel y nodir yn yr e-bost cadarnhau bwcio.

Dylech sicrhau fod gan bob aelod o’ch grŵp yswiriant teithio cynhwysfawr digonol.

Ni allwn symud eich trefniant bwcio i ddyddiad arall ac ni allwn fod yn gyfrifol am dywydd garw.

Os byddwch yn bwcio mwy nag 8 wythnos ymlaen llaw, gallwch dalu blaendal o 50% i gadarnhau’r trefniant. Mae’r gweddill yn daladwy dim llai na 4 wythnos cyn y dyddiad cyrraedd.

Bydd diddymu 8 wythnos neu fwy o’r dyddiad cyrraedd yn golygu bydd 50% o bris llawn y trefniant yn cael ei ad-dalu.

Nodwch os gwelwch yn dda fod unrhyw ad-daliad yn llai y costau prosesu sy’n cael ei godi arnom gan y banc a’r sustem dalu.

Maes Parcio

Mae ein maes parcio oddiar y ffordd gyda digon o le i tua 8 o geir. Lleolir y caban cysgu yn agos i’r ffordd drwy bentref Rhyd Ddu. Nid oes unrhyw gyfyngiadau mawr ar fynediad.

Mynediad i’r Caban Cysgu

Cewch gyrraedd unrhyw dro ar ôl 4yp ar y diwrnod cyrraedd. Mae’n rhaid bod allan o’r caban cysgu erbyn 11yb ar y diwrnod gadael ac nid oes modd mynd yn ôl o i mewn ar ôl yr amser yma. Nid oes unrhyw gyfyngiadau gyda’r nos – mae croeso i chi fyd a dod fel mynnwch ond eich bod yn gwneud hynny’n ddistaw. Byddwch yn barchus o’n cymdogion os gwelwch yn dda.