Telerau ac Amodau

Telerau ac Amodau

Cyffredinol

Mae’r telerau ac amodau hyn (y “Contract Archebu”) yn rhai sydd rhwng ac sy’n rhwymo Antur Nantlle Cyf fel gweithredwr Canolfan Awyr Agored Rhyd Ddu (“ni” ac “ein”) a’r gwestai/gwesteion sy’n archebu arosiadau yng Nghanolfan Awyr Agored Rhyd Ddu (yr “Eiddo”) drwy wefan Canolfan Awyr Agored Rhyd Ddu a’r darparwr system archebu ar-lein o’n dewis (Anytime Booking) a’r darparwr gwasanaeth talu o’n dewis (SagePay) (pob un yn “Archeb”). Mae cyfeiriadau at “chi” ac “eich” yn gyfeiriadau at y person sy’n gwneud yr Archeb ac at holl aelodau’r parti sy’n archebu.

Mae pob Archeb yn ddarostyngedig i’r Contract Archebu. Mae’r Contract Archebu hwn a’n cadarnhad drwy’r e-bost yn cynnwys y cytundeb cyfan rhyngom ni a chi ac yn sail i’ch cytundeb â ni felly darllenwch hwy’n ofalus os gwelwch yn dda. Nid oes dim yn y Contract Archebu hwn sy’n effeithio ar eich hawliau statudol arferol yn y DU.

Cyfeiriad cwmni cofrestredig Antur Nantlle Cyf yw Canolfan Dechnoleg Antur Nantlle, 20 Heol y Dŵr, Pen-y-groes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6LR. Rydym wedi ein cofrestru yng Nghymru yn Gwmni Rhif 2618216. Rydym hefyd wedi ein cofrestru ar gyfer TAW o dan rif 560036768.

Archebu

Gallwch archebu’ch arhosiad gyda ni drwy wneud y taliad sydd wedi’i bennu ar ein gwefan a’n system archebu. Bydd yr Archeb wedi’i gwneud a bydd y Contract Archebu mewn grym wedi i ni gael y Blaendal Cychwynnol (sydd wedi’i ddiffinio isod) neu daliad llawn ac wedi i chi gael neges drwy’r e-bost oddi wrthym ni yn cadarnhau’r Archeb ac yn cynnwys y Polisi Canslo (sydd wedi’i ddiffinio isod).

Os bydd y wefan yn gofyn i chi wneud y taliad llawn, yna rhaid i chi dalu’r swm llawn i ni am yr Archeb erbyn y dyddiad dyladwy; neu os bydd y wefan yn cynnig opsiwn i chi a’ch bod yn penderfynu talu blaendal cychwynnol yn unig (y “Blaendal Cychwynnol”) ac wedyn taliad am y gweddill (y “Gweddill”), yna rhaid i chi wneud y ddau daliad i ni o fewn y cyfnodau sydd wedi’u pennu.

Mae hefyd yn bosibl y gofynnir i chi dalu’r blaendal difrod sy’n gymwys (y “Blaendal Difrod”), ffi glanhau a/neu unrhyw ffioedd eraill (“Ffioedd Eraill”) a fydd wedi’u nodi yn y cadarnhad drwy’r e-bost, yn rhan o’ch taliad llawn neu’ch taliad am y Gweddill (fel y bo’n berthnasol).

Dylech chi wirio manylion yr Archeb ar y wefan yn ofalus, yn ogystal â’r cadarnhad drwy’r e-bost, cyn gwneud unrhyw daliad i ni am eich Archeb, a rhoi gwybod i ni ar unwaith am unrhyw wallau neu hepgoriadau.

Talu am eich Archeb

Os byddwch yn archebu mwy nag 8 wythnos ymlaen llaw, gallwch dalu Blaendal Cychwynnol o 50% i sicrhau’r Archeb.

Os ydych wedi talu’r Blaendal Cychwynnol yn unig, bydd yn ofynnol i chi anfon eich taliad atom am y Gweddill a’r Blaendal Difrod a/neu Ffioedd Eraill os yn berthnasol 4 wythnos cyn y dyddiad cyrraedd sydd wedi’i bennu yn y cadarnhad drwy’r e-bost (y “Dyddiad Cyrraedd”). Os byddwch yn methu â gwneud y taliad am y gweddill sy’n ddyledus i ni’n llawn ac yn brydlon, bydd hawl gennym i drin eich Archeb fel pe bai wedi’i chanslo gennych chi a bydd y Polisi Canslo (sydd wedi’i ddiffinio isod) yn gymwys.

Gellir defnyddio’r Blaendal Difrod os yn berthnasol ar gyfer unrhyw atgyweirio a/neu amnewid sydd eu hangen yn yr Eiddo, deunyddiau, gosodion a ffitiadau ar ôl eich arhosiad. Byddwn yn dychwelyd y Blaendal Difrod i chi os yn berthnasol wedi i chi ddychwelyd yr allweddi i ni, ar ôl tynnu unrhyw symiau’n unol â’r amodau uchod. Os nad yw’r Blaendal Difrod wedi cael ei godi arnoch ac yn dilyn eich arhosiad y daw’n glir fod difrod wedi ei wneud i’r adeilad, unrhyw eiddo, gosodiadau, dodrefn neu unrhyw ran arall o’r Ganolfan neu’r tir o’i amgylch, bydd y gost o wneud yn iawn am y difrod yn cael ei dynnu drwy’r cerdyn talu y bu i chi ei ddefnyddio wrth osod eich archeb. Neu fel arall, fe wnawn gysylltu gyda chi am daliad drwy gerdyn talu arall neu siec. Yr ydych yn cytuno i fod yn ymrwymedig i’r termau hyn.

Os byddwch yn canslo neu’n newid eich Archeb

Os bydd angen i chi ganslo neu newid eich Archeb, rhaid i chi anfon llythyr neu neges e-bost atom cyn gynted â phosibl. Ni fydd canslad neu newid yn dod i rym nes i ni gael cadarnhad gennych chi. Mae’r polisi canslo sydd wedi’i ddisgrifio yn y cadarnhad i chi drwy’r e-bost (“Polisi Canslo”) yn gymwys i’ch Archeb a byddwn yn ad-dalu unrhyw symiau sy’n ddyledus i chi yn unol â’r Polisi Canslo y cytunwyd arno.

Os bydd:

  • unrhyw weddill y mae’n ofynnol i chi ei dalu heb gael ei dalu o fewn y cyfnodau sydd wedi’u nodi yn y Polisi Canslo; neu
  • os na fyddwch yn cyrraedd yr eiddo o fewn 24 awr ar ôl eich amser cyrraedd heb ein hysbysu,

yna bydd hawl gennym i drin eich Archeb fel pe bai wedi’i chanslo gennych chi a bydd y Polisi Canslo yn gymwys.

Os byddwn ni’n canslo neu’n newid eich Archeb

Nid ydym yn disgwyl y bydd angen i ni newid eich Archeb ar ôl i ni gytuno arni â chi, ond weithiau bydd problemau’n codi a bydd yn rhaid i ni newid Archebion neu, yn anaml iawn, eu canslo.

Os bydd hyn yn digwydd, byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted ag y gellir yn rhesymol i roi gwybod i chi am y canslad neu’r newid yn eich Archeb. Os byddwn yn canslo’ch Archeb, byddwn yn ad-dalu i chi unrhyw ffioedd yr ydych wedi’u talu i ni eisoes. Fodd bynnag, ni fyddwn yn atebol am ad-dalu i chi unrhyw ffioedd yr ydych wedi’u talu i drydydd parti mewn cysylltiad â’ch Archeb (gan gynnwys, yn ddigyfyngiad, ffioedd am deithio, adloniant, gweithgareddau neu yswiriant).

Yr Eiddo

Gallwch gyrraedd yr Eiddo o 16:00 ymlaen ar y Dyddiad Cyrraedd ar gyfer eich Archeb a rhaid i chi adael erbyn 11:00 ar y dyddiad ymadael ar gyfer eich Archeb.

Os ydych yn disgwyl cyrraedd yn hwyr, rhaid i chi gysylltu â ni gan roi’r manylion sydd yn y cadarnhad o’r Archeb a anfonwyd drwy’r e-bost fel y gellir gwneud trefniadau eraill. Os na fyddwch yn gwneud hyn, mae’n bosibl na fyddwch yn gallu mynd i mewn i’r Eiddo. Os na fyddwch yn cyrraedd erbyn hanner dydd ar y diwrnod ar ôl y Dyddiad Cyrraedd ac os nad ydych yn rhoi gwybod i’r person cyswllt eich bod yn disgwyl cyrraedd yn hwyr, gallwn drin yr Archeb fel pe bai wedi’i chanslo gennych chi ac ni fydd unrhyw rwymedigaeth arnom i ad-dalu ffioedd yr ydych wedi’u talu i ni’n barod. Mae rhagor o fanylion yn y Polisi Canslo.

Eich rhwymedigaethau

Rydych yn cytuno i gydymffurfio â’r rheoliadau sydd mewn unrhyw lawlyfr eiddo yn yr Eiddo ac unrhyw reoliadau eraill y mae’n rhesymol i ni eu pennu o bryd i’w gilydd a sicrhau bod holl aelodau’ch parti’n cadw atynt. Rydych yn cytuno i gadw a gadael yr Eiddo a’r deunyddiau, gan gynnwys eitemau fel offer cegin, llestri a gwydrau, yn lân ac mewn cyflwr da.

Rydych yn cytuno i roi gwybod i ni am unrhyw bethau a dorrwyd ac am unrhyw ddifrod damweiniol yr ydych chi neu unrhyw aelod o’ch parti wedi’i achosi yn ystod eich arhosiad o fewn 48 awr ar ôl diwedd eich arhosiad.

Rydych yn cytuno i beidio ag achosi unrhyw ddifrod i waliau, drysau, ffenestri neu unrhyw ran arall o’r Eiddo na gwneud unrhyw beth y gall fod yn rhesymol ei ystyried yn niwsans neu’n achos blinder i ni neu i unrhyw un sy’n meddiannu eiddo cyfagos.

Yr ydych yn deall y bydd y gost o wneud yn iawn am unrhyw ddifrod â achosir gan unrhyw aelod o’ch grŵp i’r adeilad, unrhyw eiddo, gosodiadau, dodrefn neu unrhyw ran arall o’r Ganolfan neu’r tir o’i amgylch, yn cael ei dynnu drwy’r cerdyn talu y bu i chi ei ddefnyddio wrth osod eich archeb. Neu fel arall, fe wnawn gysylltu gyda chi am daliad drwy gerdyn talu arall neu siec. Mae hyn yn cynnwys unrhyw gostau glanhau ychwanegol os bydd y Ganolfan wedi ei gadael mewn cyflwr gwael wrth i chi adael. Yr ydych yn cytuno i fod yn ymrwymedig i’r termau hyn.

Rydych yn cytuno i gymryd pob cam angenrheidiol i ddiogelu’ch eiddo personol tra byddwch yn yr Eiddo.

Rydych yn cytuno i sicrhau bod yswiriant teithio cynhwysfawr (gan gynnwys canslo, oedi wrth deithio, colli a difrodi paciau ac eiddo arall) ac yswiriant iechyd (gan gynnwys yswiriant ar gyfer gadael mewn argyfwng a dychwelyd i’w wlad ei hun) ar gyfer pob aelod o’ch parti.

Ni allwch ganiatáu i fwy o bobl aros yn yr Eiddo nag sydd wedi’i awdurdodi’n benodol, na newid aelodaeth eich parti’n sylweddol yn ystod eich arhosiad yn yr Eiddo, na mynd â’ch anifail anwes i’r Eiddo oni bai ein bod wedi rhoi caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw. Os byddwch yn gwneud hyn, gallwn wrthod trosglwyddo’r Eiddo i chi, neu gallwn fynnu eich bod yn ei adael. Byddwn yn trin unrhyw un o’r amgylchiadau hyn fel canslad ar yr Archeb gennych chi ac ni fydd unrhyw rwymedigaeth arnom i ad-dalu unrhyw ffioedd yr ydych wedi’u talu i ni’n barod yn yr amgylchiadau hynny. Byddwn yn gwneud unrhyw ad-daliad fel yr ydym yn gweld orau.

Rydych yn cytuno i ganiatáu i ni neu unrhyw un sy’n ein cynrychioli fynd i mewn i’r Eiddo ar unrhyw adeg resymol yn ystod eich arhosiad i wneud gwaith atgyweirio hanfodol, mewn argyfwng neu i sicrhau’ch bod yn cydymffurfio â’r Contract Archebu hwn.

Cwynion

Gwnaed pob ymdrech i sicrhau bod eich arhosiad yn bleserus a chyfforddus. Fodd bynnag, os bydd gennych unrhyw achos i gwyno, mae’n bwysig bod camau unioni’n cael eu cymryd cyn gynted â phosibl.

Mae’n hollbwysig i chi gysylltu â ni os bydd unrhyw broblem yn codi fel y gellir ei datrys yn fuan. Yn aml bydd yn anodd iawn (ac weithiau’n amhosibl) datrys problemau’n iawn os na chawn ein hysbysu’n brydlon. Drwy drafod unrhyw feirniadaeth â ni tra byddwch yn aros yn yr Eiddo, gellir cywiro unrhyw ddiffygion yn syth fel arfer. Yn benodol, ni fydd yn bosibl ymchwilio i gwynion am bethau dros dro (er enghraifft, paratoi neu wresogi’r Eiddo) oni bai’ch bod yn rhoi gwybod amdanynt tra byddwch yn aros yn yr Eiddo.

Os bydd cwyn na ellir ei datrys yn ystod eich arhosiad, rhaid i chi anfon llythyr neu neges e-bost atom gan roi’r holl fanylion o fewn 28 diwrnod ar ôl diwedd cyfnod eich Archeb.

Cyfyngiadau ar Atebolrwydd

Mae ein hatebolrwydd mwyaf am golledion yr ydych yn eu cael am i ni weithredu’n groes i’r Contract Archebu hwn yn gyfyngedig yn llwyr i’r symiau yr ydym wedi’u cael mewn perthynas â’ch Archeb. Ni fyddwn yn atebol am unrhyw golledion na ellir eu rhag-weld o ganlyniad i dorri’r Contract Archebu hwn gennym ni. Mae colledion yn rhai y gellir eu rhag-weld os byddech chi a ni wedi gallu eu disgwyl ar adeg cadarnhau’ch Archeb gennym ni.

Rydych yn gwneud eich Archeb fel defnyddiwr er mwyn cael seibiant byr / gwyliau ac rydych yn cydnabod na fyddwn yn atebol am unrhyw golledion busnes ym mha ffordd bynnag yr ydych yn eu cael neu’n eu hysgwyddo.

Fel na fydd ansicrwydd, ni fyddwn yn atebol i chi nac yn gyfrifol am:

  • unrhyw anghytundeb rhyngoch chi a ni ynghylch yr Archeb;
  • unrhyw fethiant mewn perthynas ag unrhyw daliadau sy’n ganlyniad i fethiant dull talu a ddarparwyd gan drydydd parti;
  • gwrthod unrhyw daliad gennych chi gan drydydd parti sy’n darparu dull talu.

Nid yw hyn yn cau allan nac yn cyfyngu mewn unrhyw ffordd ar ein hatebolrwydd am farwolaeth neu niwed personol sydd wedi’i achosi gan ein hesgeuluster nac am gamliwio twyllodrus; nac am unrhyw fater y byddai’n anghyfreithlon i ni gau allan neu gyfyngu, neu geisio cau allan neu gyfyngu, ein hatebolrwydd amdano.

Ni fyddwn yn derbyn atebolrwydd am unrhyw golled neu ddifrod i’ch cerbydau neu unrhyw eitem o’ch eiddo yn ystod eich arhosiad.

Cyfraith ac Awdurdodaeth

Mae’r Contract Archebu hwn (gan gynnwys unrhyw rwymedigaethau nad ydynt yn y contract sy’n codi o dan neu perthynas â’r Contract Archebu hwn) rhyngom ni a chi’n cael ei reoli gan gyfraith Cymru a Lloegr ac mae’r ddau ohonom yn cytuno y bydd unrhyw anghydfod, mater neu bwnc arall sy’n codi rhyngom yn cael ei drafod gan Lysoedd Cymru a Lloegr yn unig.

Amrywiol

Ni chewch drosglwyddo’ch Archeb nac unrhyw hawliau a chyfrifoldebau o dan y Contract Archebu hwn i unrhyw berson arall, heb gael caniatâd ysgrifenedig gennym ni ymlaen llaw.

Os delir ar unrhyw adeg fod unrhyw ran o’r Contract Archebu hwn na ellir ei gorfodi am unrhyw reswm o dan unrhyw gyfraith gymwysadwy, tybir bod y rhan honno wedi’i hepgor ac ni fydd yr hepgoriad hwnnw’n effeithio mewn unrhyw ffordd ar y gallu i orfodi’r rhannau sy’n weddill.

Mae’r Contract Archebu hwn, ynghyd â’r Polisi Canslo a’n cadarnhad drwy’r e-bost yn cynnwys y cytundeb cyfan rhyngom ni a chi mewn perthynas â’r Archeb a bydd yn disodli unrhyw gytundebau, trefniadau neu drafodaethau blaenorol rhyngom ni a chi, boed ar lafar neu mewn ysgrifen. Ni chymerir bod unrhyw ddisgrifiad, ymgymeriad neu addewid wedi’i roi neu ei ymhlygu mewn unrhyw beth a ddywedwyd neu a ysgrifennwyd mewn negodiadau rhyngom ni a chi cyn cael y cadarnhad drwy’r e-bost ac eithrio’r hyn sydd wedi’i ddatgan yn benodol yn y Contract Archebu hwn. Ni fydd unrhyw rwymedi i chi na ni mewn perthynas ag unrhyw ddatganiadau anwir a wneir gan y llall yr oedd y parti hwnnw’n dibynnu arnynt wrth wneud y Contract Archebu hwn (oni bai fod datganiad anwir o’r fath wedi’i wneud yn dwyllodrus) a’r unig rwymedi a fydd gan y parti hwnnw fydd am dor-contract fel y mae’r Contract Archebu hwn yn darparu. Ni fyddwn wedi torri’r Contract Archebu hwn, nac yn atebol fel arall am unrhyw fethiant neu oedi wrth ei gyflawni, sy’n codi o unrhyw amgylchiadau sydd y tu hwnt i’n rheolaeth resymol gan gynnwys, yn ddigyfyngiad, llifogydd, tân, ffrwydrad neu ddamwain.

Polisi Canslo

Rhaid gwneud unrhyw ganslad mewn ysgrifen (neges e-bost neu lythyr) a’i anfon i’r cyfeiriad ar gyfer gohebu sydd ar ein gwefan ac sydd wedi’i bennu yn y cadarnhad drwy’r e-bost.

Ein hamserlen haenog ar gyfer ad-dalu o dan y polisi canslo yw:

Diwrnodau cyn cyrraedd Ad-daliad
56+ o ddiwrnodau 75% o gyfanswm y gost
29-56 o ddiwrnodau 50% o gyfanswm y gost
15-28 o ddiwrnodau 25% o gyfanswm y gost
1-14 o ddiwrnodau 10% o gyfanswm y gost
Llai na 24 awr Dim ad-daliad

Nodwch os gwelwch yn dda bydd unrhyw ad-daliad yn llai ffioedd prosesu cardiau, costau bancio, ffioedd prosesu taliadau a ffioedd gweinyddol.